About

ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในการผลิตยาภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ตราร่มชูชีพ ” ที่มีมากว่า 60 ปี บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตยา ผงพิเศษตราร่มชูชีพ  และ ยาหม่องตราร่มชูชีพ      มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นผลิตยาที่มีคุณภาพ โดยคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และด้วยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน จนได้เป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน GMP     (Good Manufacturing Practice) ตามข้อกำหนดสากลของระบบ PIC/S ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย นำมาใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับโรงงานผลิตยาในปัจจุบัน
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบที่ถูกสุขลักษณะ การชั่งและการผสมวัตุดิบ ตลอดจนการบรรจุ และการตรวจสอบคุณภาพก่อนออกสู่ตลาด  เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างมั่นใจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ผงพิเศษตราร่มชูชีพ  เป็นที่ยอมรับของชนทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการรักษาสิวและโรยแผล ซึ่งมีการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

With experience and expertise in the manufacturing of products under the “Parachute Brand”  for over 60 years, Somchitt Dispensary Company Limited, as manufacturer of Pises Powder Parachute Brand and Parachute Balm, is dedicated to the manufacturing of quality products by selecting high quality raw materials to manufacture high quality products to the satisfaction of our customers.
By considering the benefits to our customers as priority, the company has upgraded the production line to be more efficient and has passed the Good Manufacturing Practice Standard as required by the PIC/S international standard which has been the Food and Drug Administration of Thailand has used a standard for manufacturing drugs.
The company has given importance to every step of production, from selection of quality raw materials, weighing and mixing of raw materials to packaging and quality control before releasing our products to the market.  This is to ensure customer confidence in our products. For this reason, Pises Powder Parachute Brand has been accepted by people of all classes, sexes, ages, domestically and internationally, in the field of acne cure and wound treatment, over 60 years of continuous distribution.

Comments are closed.